II.ÚS 2303/15 ze dne 28. 2. 2017
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti Dr. Stanislava Přibila, M.B.A., zastoupeného JUDr. Františkem Vavrochem, advokátem, sídlem náměstí Přemysla Otakara II. 123/36, České Budějovice, vedené pod sp. zn. II. ÚS 2303/15, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 2015 č. j. 29 Cdo 4805/2014-226, a ve věci ústavní stížnosti téhož stěžovatele, vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3766/16, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2016 č. j. 29 Cdo 2043/2016-369, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2015 č. j. 7 Cmo 604/2013-345 a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. srpna 2013 č. j. 13 Cm 1048/2011-286, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 2303/15 a sp. zn. IV. ÚS 3766/16 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. II. ÚS 2303/15.

Odůvodnění:

1. Ústavní soud obdržel ve výroku uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatel domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí. Obě ústavní stížnosti spolu přitom věcně souvisejí.

2. Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

3. V případě uvedených ústavních stížností jde o ústavní stížnosti téhož stěžovatele, jež současně vykazují obdobné skutkové i právní okolnosti.

4. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity dle výše uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

5. Řízení o spojených ústavních stížnostech bude vedeno pod sp. zn. II. ÚS 2303/15 a v souladu s rozvrhem práce pro rok 2017 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Radovan Suchánek.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. února 2017

Pavel Rychetský v.r.
předseda Ústavního soudu