II.ÚS 297/96 ze dne 21. 1. 1997
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
r II. ÚS 297/96
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J.D., o návrhu ze dne 29. 10..1996, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 29. 10. 1996, doručeném Ústavnímu soudu dne 31. 10. 1996, žádal, aby Ústavní soud odsoudil jednání F.ú. v K., který neoprávněně zamýšlí provést exekuci na důchod navrhovatele, přičemž nesrovnalosti byly způsobeny liknavostí a byrokratickým přístupem F.ú. v B.

Vzhledem k tomu, že podání navrhovatele nesplňovalo náležitosti zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, byl navrhovatel přípisem, který mu byl doručen oproti podpisu dne 13. 11. 1996, vyzván k odstranění vad návrhu, a to ve lhůtě do 17. 12. 1996.
1

II. ÚS 297/96

Ústavní soud po marném uplynutí lhůty pro odstranění vad návrhu podání navrhovatele znovu přezkoumal a dospěl k závěru, že jde o návrh, který nemá náležitosti dle zák. č. 182/1993 Sb., mimo jiné proto, že navrhovatel není zastoupen advokátem.

Za této situace a vzhledem k tomu, že dne 17. 12. 1996 uplynula lhůta k odstranění vad, byl návrh navrhovatele dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut.


P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
JUDr. Iva Brožová
V Brně dne 21. 1. 1997 soudkyně Ústavního soudu ČR