II.ÚS 306/16 ze dne 19. 7. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka, ve věci ústavních stížností společnosti VT-SUN, s. r. o., sídlem Kollárova 1229, Veselí nad Moravou, vedených pod sp. zn. II. ÚS 306/16 a sp. zn. III. ÚS 2016/16, o návrhu na spojení věcí, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 306/16 a III. ÚS 2016/16 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. II. ÚS 306/16.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

Ústavní stížností sp. zn. II. ÚS 306/16 se stěžovatelka domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Olomouci 30. 11. 2015 sp. zn. 2 To 94/2015, jímž byla zamítnuta její stížnost proti usnesení, kterým policejní orgán po předchozím souhlasu státního zástupce rozhodl tak, že podle § 79f tr. řádu s přihlédnutím k § 79a odst. 1 tr. řádu se zajišťují jako náhradní hodnota peněžní prostředky včetně jejich příslušenství a peněžní prostředky dodatečně došlé včetně jejich příslušenství na bankovním účtu, jehož je majitelkou, a to až do celkově výše 43 652 034 Kč. V ústavní stížnosti sp. zn. III. ÚS 2016/16 stěžovatelka navrhuje zrušení usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 4. 2016 sp. zn. 2 To 33/2016, jímž byla zamítnuta její stížnost proti usnesení státního zástupce ze dne 15. 3. 2016 sp. zn. 3 VZV 8/2015, kterým byla podle § 79a odst. 4 tr. řádu zamítnuta její žádost o omezení uvedeného zajištění peněžních prostředků.

Ústavní soud po zjištění, že obě ústavní stížnosti byly podány stejnou stěžovatelkou a vycházejí z totožné právní věci, z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení, podle shora uvedených zákonných ustanovení, tyto věci spojil ke společnému řízení.

V souladu s rozhodnutím pléna Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2015 č. Org. 60/15 a s rozvrhem práce pro rok 2016 č. Org 1/16 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Jiří Zemánek.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. července 2016


Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu