II.ÚS 351/01 ze dne 14. 8. 2001
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A. H., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 2. 2001, sp. zn. 15 Co 57/2001, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 8. 6. 2001 obdržel Ústavní soud stížnost (z téhož dne) paní A. H. proti shora citovanému usnesení Krajského soudu v Brně. Stěžovatelka v ústavní stížnosti uvádí, že tímto usnesením bylo porušeno její právo na spravedlivý soudní proces dle čl. 6 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v § 30,
§ 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů
od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud stěžovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovatelce doručena dne 28. 6. 2001.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula. Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu


V Brně dne 14. srpna 2001