II.ÚS 3602/20 ze dne 27. 4. 2021
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Ngoc Phan Thi Bich, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2020 č. j. 9 Azs 235/2020-17, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Ústavnímu soudu byl doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu. Ústavní stížnost nebyla odůvodněna nad rámec informace o tom, které rozhodnutí je napadeno, nebylo k ní přiloženo napadené rozhodnutí ani plná moc advokáta, z jehož datové schránky byla ústavní stížnost odeslána, a toto podání nesplňovalo ani další náležitosti předepsané zákonem o Ústavním soudu.

2. Přípisem ze dne 7. 1. 2021 proto Ústavní soud vyzval stěžovatelku a jejího domnělého právního zástupce k odstranění vytýkaných vad ústavní stížnosti, k čemuž jim poskytl lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy.

3. Výzva k odstranění vad ústavní stížnosti ze dne 7. 1. 2021 byla tentýž den doručena do datové schránky domnělému právnímu zástupci stěžovatelky Mgr. Ladislavovi Bártovi, sídlem Purkyňova 6, Ostrava. Tento advokát totiž byl v ústavní stížnosti označen jako právní zástupce stěžovatelky a nyní projednávaná ústavní stížnost byla odeslána z jeho datové schránky. Uvedený advokát nicméně do dnešního dne na výzvu k odstranění vad nijak nereagoval a vytýkané vady neodstranil.

4. Ústavní soud se současně pokusil doručit výzvu k odstranění vad ústavní stížnosti stěžovatelce na adresu, kterou uvedla v ústavní stížnosti. Stěžovatelce nejprve zaslal na uvedenou adresu výzvu k odstranění vad ze dne 7. 1. 2021. Jelikož stěžovatelce nebylo možné tuto výzvu doručit, dne 13. 1. 2021 byla příslušná zásilka uložena na poště. Stěžovatelka si ji v desetidenní lhůtě nevyzvedla a dle doručujícího orgánu nebylo možné ani její vhození do poštovní schránky, pročež byla dne 27. 1. 2021 vrácena Ústavnímu soudu.

5. Ústavní soud proto přípisem ze dne 17. 3. 2021 znovu vyzval stěžovatelku k odstranění vad ústavní stížnosti, k čemuž jí poskytl lhůtu 5 dnů. Tato zásilka byla stěžovatelce neúspěšně doručována dne 24. 3. 2021 a znovu došlo k jejímu uložení na poště. Jelikož si stěžovatelka zásilku v desetidenní lhůtě nevyzvedla a jelikož dle doručujícího orgánu nebylo možné zásilku vhodit do poštovní schránky, zásilka byla dne 12. 4. 2021 vrácena Ústavnímu soudu.

6. Ústavní soud zvažoval postup podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (vyvěšení výzvy k vyzvednutí výzvy k odstranění vad ústavní stížnosti na úřední desce Ústavního soudu). Dospěl však k závěru, že by se z jeho strany jednalo o pouhý projev přepjatého formalismu, neboť stěžovatelka a její domnělý právní zástupce patrně zcela vědomě a systematicky postupují tak, že příslušnému soudu nejprve zašlou podání, které ani v základních rysech neobsahuje zákonem předepsané náležitosti, na výzvu soudu k odstranění vad podání nijak nereagují, vyčkají, než soud jejich podání z procesních důvodů odmítne, a následně, umožňují-li to procesní předpisy, proti němu podají opravný prostředek, event. ústavní stížnost (viz odůvodnění ústavní stížností napadeného usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Azs 235/2020-17). Dochází tudíž k řetězení podání trpících identickými vadami, u nichž stěžovatelka ani její domnělý právní zástupce nevyvíjejí žádnou snahu zaměřenou na odstranění vytkaných vad podání.

7. Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud dospěl k závěru, že stěžovatelce marně uplynula první a následně i druhá (dodatečná) lhůta k odstranění vad podání. Jelikož doposud nedošlo k odstranění vytýkaných vad ústavní stížnosti, Ústavní soud ji odmítl podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudcem zpravodajem mimo ústní jednání.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2021


Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj