II.ÚS 361/01 ze dne 2. 10. 2001
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti Z. B., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 5. 2001, sp. zn. 10 To 33/01, takto :Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění :


Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost stěžovatele, ve které napadá v záhlaví uvedené rozhodnutí obecného soudu.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), byl navrhovatel vyzván k odstranění vad jeho podání ve lhůtě 30 dnů. Doručení této výzvy k odstranění vad je vykázáno dne 25. 7. 2001. Do dnešního dne však stěžovatel vady jeho podání neodstranil.

Za této situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích neodstranění vad, tyto vady jeho podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona.


Poučení : Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 2. 10. 2001

Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu