II.ÚS 500/21 ze dne 15. 3. 2021
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1/ Bc. Ladislava Regnarda a 2/ Terezie Regnardové, proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 1. 7. 2020 č. j. 39 C 119/2019-120 a rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 9. 12. 2020 č. j. 16 Co 380/2020-178, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Návrh na zahájení řízení, doručený Ústavnímu soudu dne 22. 2. 2021, nesplňuje základní zákonné požadavky na jeho projednání podle § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a navazujícími ustanoveními zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů [dále jen "zákon o Ústavním soudu" (především absence povinného právního zastoupení)].

Obecně platí, že je na Ústavním soudu, aby učinil opatření k odstranění vad podání, neboť smyslem výzvy a stanovení lhůty podle ustanovení § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu je především poučení účastníka o jemu neznámých podmínkách řízení pro projednání věci před Ústavním soudem; teprve poté, nepodaří-li se nedostatek podání odstranit, jsou vyvozeny vůči stěžovateli nepříznivé procesní důsledky v podobě odmítnutí ústavní stížnosti.

Ústavní soud je přesvědčen, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení dostávalo totožnému stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v mnoha případech předchozích. Lze-li totiž vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat stěžovateli zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak než v zastoupení advokátem, pak se jeví setrvání na požadavku vždy nového a stále stejného poučení postupem neefektivním a formalistickým.

Přestože se stěžovatelé společně či stěžovatel samostatně na Ústavní soud v minulosti opakovaně (ve více než osmdesáti případech) obrátili s podáními, při jejichž projednání byli o požadavcích kladených na bezvadnou ústavní stížnost i následcích nevyhovění jim poučeni, zvolili i tentokráte nekvalifikovaný postup.

Proto Ústavní soud návrh odmítl za přiměřeného použití § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. března 2021


Ludvík David, v. r.
soudce zpravodaj