II.ÚS 518/99 ze dne 11. 1. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
II. ÚS 518/99

ČESKÁ REPUBLIKA


USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci návrhu navrhovatelů Z. V. a M.V., proti porušování zákonů a nesouhlasu s jednáním úřadů a soudů v restitučním případu Okresního úřadu Semily, pozemkového úřadu, č. j. PÚ - 315/91, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, takto:


Návrh se odmítá.
Odůvodnění:
Navrhovatelé se obrátili na Ústavní soud podáním ze dne 8. 11. 1999 s žádostí o důkladné posouzení platnosti kupní smlouvy ze dne 16. 5. 1972 o převodu
pozemku parc. č. 3597/2 o výměře 158 m2 a dílu "a" z parcely č. 3597/1 o výměře
10 m2, kat. úz. a obec S. Požadovali odstranění křivd a dopadů spojených s vytýčením hranice, s následnými potížemi, týkajícími se usnesení a rozsudků o vyklizení pozemků a uhrazení znalečného.

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, ve, znění pozdějších předpisů, vyrozuměl Ústavní soud o tom navrhovatele a určil jim lhůtu 30 dnů k odstranění vad návrhu. Vyrozumění o vadách návrhu bylo navrhovatelům doručeno dne 29. 11. 1999.
Navrhovatelé vady ve stanovené lhůtě neodstranili a lhůta marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tonu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.


P o u č e n í: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.


V Brně dne 11. 1. 2000
Vojtěch Cepl , soudce Ústavního soudu