II.ÚS 524/16 ze dne 19. 4. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti stěžovatele A. K., t. č. ve Věznici Kynšperk nad Ohří, P. O. BOX 10, C2, Kynšperk nad Ohří, ze dne 12. února 2016, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 15. února 2016, stěžovatel napadl postup vězeňské služby, policejního orgánu, Okresního státního zastupitelství v Chebu a Okresního soudu v Chebu. Tvrdil, že je ve výkonu trestu odnětí svobody bez vykonatelného rozhodnutí soudu.

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl přípisem ze dne 29. února 2016 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy. Zejména byl poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Současně byl upozorněn na následky spojené s neodstraněním vytčených vad. Přestože výzvu Ústavního soudu obdržel dne 11. března 2016, ve stanovené lhůtě na ni nijak nereagoval.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout s tím, že v určené lhůtě nebyly odstraněny její vady.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2016

Jiří Zemánek, v. r.
soudce zpravodaj