II.ÚS 93/2000 ze dne 10. 4. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti Ing. M. B., zastoupeného Mgr. PhDr. R. N., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 1999, sp. zn. 30 Ca 206/97, t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ústavní stížnosti, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 15. 2. 2000, se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 1999, sp. zn. 30 Ca 206/97, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Okresního úřadu Břeclav, okresního pozemkového úřadu ze dne 29. 9. 1997, č. j. Poz. 4472/97-203-Ne/R311,6247/92 a věc byla vrácena tomuto orgánu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

Tím, že cit. rozhodnutí Okresního úřadu, pozemkového úřadu v Břeclavi, bylo zrušeno a věc byla vrácena tomuto orgánu k dalšímu řízení, nebylo řízení ve věci skončeno a stěžovatel má možnost k obraně svého práva uplatnit všechny procesní prostředky v dosud probíhajícím řízení. Současně by se měla vážit i procesní způsobilost Okresního úřadu - finančního referátu Břeclav v probíhajícím řízení, když se jedná o jeden a tentýž orgán (ve vztahu k Okresnímu úřadu, pozemkovému úřadu Břeclav).

Soudce zpravodaj byl proto nucen mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť podaný návrh je nepřípustný.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu


V Brně dne 10. dubna 2000