III.ÚS 1101/16 ze dne 19. 7. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. S., t. č. Věznice Horní Slavkov, zastoupeného Mgr. Tomášem Kubínem, advokátem, sídlem T. G. Masaryka 107/49, Loket, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností ze dne 5. 4. 2016 (doplněnou podáním ze dne 4. 5. 2016), podle ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel napadal provedení exekuce na peněžité plnění.

2. Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 7. 2016, stěžovatel prostřednictvím právního zástupce sdělil, že ústavní stížnost bere v celém rozsahu zpět.

3. Ústavní soud s ohledem na obsah daného podání dospěl k závěru, že byly naplněny podmínky zastavení řízení podle § 77 zákona o Ústavním soudu, a proto rozhodl, že se řízení o předmětné ústavní stížnosti zastavuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. července 2016

Josef Fiala v. r.
předseda senátu