III.ÚS 1353/16 ze dne 8. 6. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Jiřího Bezděka, bez právního zastoupení, proti pověření Městského soudu v Brně ze dne 13. května 2015 č. j. 26 EXE 2703/2015-9, spojené s návrhem na zrušení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, za účasti Městského soudu v Brně, jako účastníka řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 29. 4. 2016, se stěžovatel domáhal zrušení výše uvedeného pověření. Společně s ústavní stížností podal stěžovatel návrh na zrušení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Dále stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud rozhodl, že náklady stěžovatele na právní zastoupení a náklady řízení uhradí stát.

Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen návrh (ústavní stížnost) podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 23. 5. 2016. Od následujícího dne počala navrhovateli běžet lhůta k odstranění vad podání, která uplynula dnem 7. 6. 2016.

Dne 18. 5. 2016 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele, ve kterém Ústavnímu soudu sdělil, že "byla podána dne 17. 5. 2016 k Městskému soudu v Praze žaloba proti rozhodnutí správního orgánu o určení advokáta k poskytnutí právní pomoci dle § 18 odst. 2 zákona o advokacii, která se týká zastupování advokátem v mém návrhu sp. zn. III. ÚS 1353/16".

Dne 23. 5. 2016 bylo Ústavnímu soudu doručeno další podání, ve kterém stěžovatel Ústavnímu soudu sdělil, že "dne 23. 5. 2016 Městskému soudu v Praze byla zaslána Výzva k odstranění průtahů v rozhodnutí o předběžném opatření a o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu z důvodu možného porušení článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv se všemi z toho plynoucími nepříznivými dopady pro Českou republiku". Stěžovatel dále Ústavnímu soudu s ohledem na závažnost svého podání a možné negativní dopady z porušení mezinárodních úmluv doporučil, aby "dohlédl na zákonnost rozhodování Městského soudu v Praze, případně jej informoval o doporučeních, jak má moje podání vyřídit". Výzvu ohledně přiložení kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně stěžovatelova práva stěžovatel označil za neopodstatněnou "s ohledem na vyjádření učiněná v podání sp. zn. III. ÚS 1353/16, kde pro množství otázek, které musí soud odpovědět, je zcela na místě vyžádání si příslušných spisů u Městského soudu v Brně a Exekutorského úřadu Praha - západ, soudní exekutor JUDr. Milan Makarius".

Protože stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, Ústavní soud návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl. Akcesorický návrh na zrušení exekučního řádu podle § 64 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 74 zákona o Ústavním soudu Ústavní soud odmítl podle § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. S ohledem na výše uvedené nemohl Ústavní soud vyhovět ani návrhu stěžovatele, aby Ústavní soud rozhodl, že náklady stěžovatele na právní zastoupení a dokazování uhradí stát (§ 83 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. června 2016

Josef Fiala v.r.
předseda senátu