III.ÚS 1361/16 ze dne 21. 6. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o návrhu navrhovatele Rudolfa Kneifela, označeném jako "ústavní stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího soud ČR č. j. 21 Cdo 5465/2015-430", takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 29. 4. 2016 byl Ústavnímu soudu doručen shora označený návrh.

Návrh nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, neboť k němu nebyla předložena plná moc k zastupování navrhovatele advokátem před Ústavním soudem [§ 30 odst. 1, § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")].

K odstranění výše uvedeného nedostatku byl navrhovatel vyzván přípisem, jenž mu byl doručen dne 16. 5. 2016. Tento přípis obsahoval upozornění, že neodstranění vytýkané vady ve lhůtě do 30 dnů bude mít za následek odmítnutí návrhu.

Ústavní soud konstatuje, že k dnešnímu dni k odstranění vytýkané vady nedošlo, přičemž lhůta k tomu stanovená uplynula dne 15. 6. 2016. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a soudcem zpravodajem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítnout z důvodu neodstranění vad návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. června 2016


Jan Filip v. r.
soudce Ústavního soudu