III.ÚS 1372/17 ze dne 23. 8. 2017
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Filipa a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Dipl.-Phys. Univ. Martina Voňavky, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 5. dubna 2017 č. j. 61 Co 129/2017-384, za účasti Krajského soudu v Plzni, jako účastníka řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění

1. Dne 4. 5. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání označené jako "blanketní ústavní stížnost" proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 5. 4. 2017 č. j. 61 Co 129/2017-384 se sdělením, že stěžovatel požádal Českou advokátní komoru o přidělení advokáta, a se žádostí o vyčkání přidělení právního "zástupu", jeho zapracování do dané problematiky a sepsání stížnosti případně přiděleným advokátem.

2. Na základě zjištění, že podání nesplňovalo náležitosti předepsané pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění. Výzva k odstranění vad byla stěžovateli doručována na adresu, kterou uvedl v ústavní stížnosti. Na uvedené adrese si stěžovatel výzvu nevyzvedl, Deutsche Post mu ji zaslala na adresu N., stěžovatel si výzvu nevyzvedl ani na této adrese. Z tohoto důvodu Ústavní soud stěžovatele vyzval k vyzvednutí zásilky postupem podle § 49 odst. 2 a § 50h občanského soudního řádu; stěžovatel si zásilku nevyzvedl.

3. Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 4. 8. 2017 stěžovatel oznámil, že na radu jeho "advokátního zástupu ustupuje od ústavní stížnosti"; Ústavní soud posoudil jeho projev vůle jako návrh na zpětvzetí ústavní stížnosti.

4. Podle § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Protože v předmětné věci jsou podmínky tohoto ustanovení splněny, Ústavní soud řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2017


Jan Filip v. r.
předseda senátu