III.ÚS 1490/16 ze dne 24. 5. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci ústavní stížnosti Miroslava Dokupila, zastoupeného JUDr. Dušanem Ažaltovičem, hostujícím evropským advokátem, sídlem Potočná 41/109, Trenčín - Opatová, Slovenská republika, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2016 č. j. KSBR 31 INS 25648/2014, 30 Nd 63/2016-A-138, za účasti Nejvyššího soudu jako účastníka řízení, a společnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., sídlem Tomášikova 48, Bratislava, Slovenská republika a společnosti PERFECT INVEST, a.s., sídlem Karlovo náměstí 34, Třebíč, jako vedlejších účastnic řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Stěžovatel žádá o zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí, jímž měla být porušena ustanovení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod a ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

2. Nejvyšší soud napadeným usnesením rozhodl, že soudce Nejvyššího soudu Mgr. Milan Polášek není vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 NSČR 35/2016.

3. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že sám předseda ve věci rozhodujícího senátu Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Vrcha měl být z rozhodnutí dané věci vyloučen, neboť před vydáním napadeného usnesení na svém blogu vyjevil svůj postoj k posuzované právní otázce.

4. Dříve než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V projednávaném případě k takovému závěru nedospěl.

5. Z evidence obdržených podání se totiž podává, že Ústavnímu soudu byl téhož dne jako posuzovaná ústavní stížnost doručen návrh téhož stěžovatele v téže věci, tedy napadající totožné rozhodnutí Nejvyššího soudu. Na základě tohoto návrhu bylo před Ústavním soudem zahájeno řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1489/16.

6. Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh na zahájení řízení nepřípustný, jestliže Ústavní soud již v téže věci jedná; podal-li jej oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

7. S ohledem na to, že ke dni zahájení řízení v projednávané věci již Ústavní soud o téže věci jedná, a to v řízení vedeném pod sp. zn. IV. ÚS 1489/16, dospěl Ústavní soud k závěru, že nastala situace předvídaná ustanovením § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. V obou zmiňovaných věcech je stěžovatel zároveň navrhovatelem, a tedy účastníkem řízení.

8. Jelikož rozhodnutí ve věci samé brání překážka věci dříve zahájené, byl Ústavní soud nucen návrh stěžovatele mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout usnesením podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s ustanovením § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, jako návrh nepřípustný; o tom rozhoduje soudce zpravodaj, jenž tak učinil ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. května 2016

JUDr. Radovan Suchánek v.r.
soudce zpravodaj