III.ÚS 166/05 ze dne 29. 4. 2005
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 166/05


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatelky Atlas Advertising Group s. r. o., se sídlem v Praze 5, Plzeňská 173, zastoupené JUDr. Vlastiborem Vejvodou, advokátem v Praze 4, Na Hřebenech II 1062, proti rozhodčímu nálezu rozhodce JUDr. Petra Poledníka ze dne 7. září 2004, čj. 1/2002, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 2. března 2005 se navrhovatelka domáhala zrušení rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Petra Poledníka ze dne 7. září 2004, čj. 1/2002. Domnívá se, že jím byla porušena její základní práva obsažená v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, tedy domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech i u jiného orgánu.

V usnesení Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 174/02 (publ. in Ústavní soud České republiky: Sbírka nálezů a usnesení - svazek 27., usn. č. 20, Praha 2003) je judikováno, že rozhodčí soud, tedy i rozhodce, není orgánem veřejné moci, a tudíž ani jeho rozhodčí nálezy nemohou být rozhodnutím orgánu veřejné moci podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o Ústavním soudu. Rozhodčí soudy a rozhodci rozhodují spory, jestliže jejich pravomoc vyplývá pro daný spor z platné rozhodčí smlouvy uzavřené mezi stranami. Charakter rozhodčí činnosti je založen smlouvou delegující vůli stran a její výsledek je kvalifikovanou formou závazku, a jako takový je též závazný. Rozhodce nenalézá právo, ale tvoří (eventuálně napevno staví, vyjasňuje, tedy narovnává) závazkový vztah v zastoupení stran. Jeho moc tedy není delegována svrchovanou mocí státu, ale pochází od soukromé vlastní moci stran určovat si svůj osud.

S uvedeným názorem se Ústavní soud ztotožňuje i ve věci tohoto návrhu navrhovatelky, který proto posoudil jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný a jako takový jej odmítl [§ 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2005