III.ÚS 261/99 ze dne 4. 5. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem E. U.,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel podal dne 25. 5. 1999 návrh na zahájení řízení, který byl Ústavnímu soudu doručen 27. 5. 1999. Předmětný návrh směřoval proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. 5 To 154/99-19.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 14. 7. 1999. Opakovaně byla výzva k odstranění vad navrhovateli doručena dne 16. 2. 2000. Lhůta pro odstranění vad mu byla stanovena opět na 30 dnů. Poslední den lhůty připadl na den 17. března 2000.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ani v takto opakovaně ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 2000