III.ÚS 3547/20 ze dne 27. 4. 2021
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky K. K., zastoupené Mgr. Janou Kitzbergerovou, advokátkou se sídlem Rooseveltova 48, Český Krumlov, proti usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 27. 7. 2020 č. j. 8 P 171/2018-769, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 10. 2020 č. j. 6 Co 1207/2020-895, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 10. 2020 č. j. 6 Nc 1331/2020-891, vedené pod sp. zn. II. ÚS 3548/20, a proti usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 11. 8. 2020 č. j. 8 P 171/2018-817, usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 8. 9. 2020 č. j. 8 P 171/2018-844, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 10. 2020 č. j. 6 Co 1206/2020-899, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 10. 2020 č. j. 6 Co 1208/2020-903, vedené pod sp. zn. III. ÚS 3547/20, za účasti 1/ Okresního soudu v Českém Krumlově a 2/ Krajského soudu v Českých Budějovicích, jako účastníků řízení, o návrhu na spojení, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod spisovými značkami III. ÚS 3547/20 a II. ÚS 3548/20 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod spisovou značkou III. ÚS 3547/20.

Odůvodnění

1. Ústavní soud obdržel ve výroku uvedené ústavní stížnosti, jimiž se stěžovatelka domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí, neboť v postupu obecných soudů shledává porušení svých ústavně zaručených práv.

2. Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

3. Z předmětných ústavních stížností a jejich příloh Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka brojí proti rozhodnutím, vydaným dne 16. 10. 2020 o dvojím návrhu matky i otce, vycházejícím z jednoho soudního sporu ve věci péče o dítě, přičemž v ústavních stížnostech uplatňuje totožné argumenty. Na základě těchto zjištění Ústavní soud z důvodu hospodárnosti a efektivity podle shora uvedených zákonných ustanovení spojil ve výroku uvedené věci ke společnému řízení.

4. V souladu s rozvrhem práce pro rok 2020 č. Org. 1/20 (úplné znění pod č. Org. 3/20) je soudcem zpravodajem u spojených věcí soudce Jiří Zemánek, neboť mu byla přidělena první ze spojovaných ústavních stížností vedená pod sp. zn. III. ÚS 3547/20.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2021


Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu