III.ÚS 544/98 ze dne 19. 4. 1999
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele E., zastoupeného JUDr. D.H., takto:

N á v r h s e o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel podal dne 29. 12. 1998 ústavní stížnost, která byla Ústavnímu soudu doručena o den později. Ve stížnosti brojil proti usnesení Vrchního soudu v Praze, čj. 9 Cmo 473/98-24, ze dne 29. 9. 1998, ve spojení s rozsudkem Krajského obchodního soudu v Praze, čj. 24 Cm 121/97-13, ze dne 10. 4. 1998, s tvrzením, že jimi byla porušena jeho základní práva.

Ústavní soud si vyžádal spis Krajského obchodního soudu v Praze, čj. 24 Cm 121/97 a z něj zjistil, že dne 15. 4. 1997 podala KB žalobu proti navrhovateli na zaplacení 385.703,20 Kč s příslušenstvím. Soud nařídil jednání na den 10. 4. 1998. Navrhovatel se jednání bez omluvy nezúčastnil, ačkoliv byl řádně obeslán. Za této situace Krajský obchodní soud vydal ve zkráceném řízení rozsudek pro zmeškání, čj. 24 Cm 121/97-13, kterým žalobě plně vyhověl.

Proti rozsudku podal navrhovatel odvolání, v němž namítal nesprávné právní posouzení věci krajským obchodním soudem.

Vrchní soud v Praze dne 29. 9. 1998 usnesením, čj. 9 Cmo 473/98-24, odvolání odmítl, neboť je neshledal důvodným. Usnesení bylo právní zástupkyni navrhovatele doručeno dne 29. 10. 1998.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel dne 29. 12. 1998 ústavní stížnost.

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů, když tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1 citovaného zákona) a není-li takového prostředku dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti. Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že navrhovatel podal svou ústavní stížnost po lhůtě shora uvedené.

S ohledem na uvedenou skutečnost proto Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout, jako návrh, který byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.


P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 1999