III.ÚS 683/16 ze dne 8. 6. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci návrhu navrhovatele Jiřího Primy, bez právního zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. ledna 2016 č. j. 2 As 256/2015-30, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 29. 2. 2016, se navrhovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.

Protože návrh nesplňoval náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen návrh (ústavní stížnost) podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 20. 5. 2016. Od následujícího dne počala navrhovateli běžet lhůta k odstranění vad podání, která uplynula dnem 6. 6. 2016.

Protože navrhovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. června 2016


JUDr. Radovan Suchánek v. r.
soudce zpravodaj