III.ÚS 697/16 ze dne 18. 4. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci návrhu navrhovatele Jiřího Humlíčka, bez právního zastoupení, ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 49/2008 a ve věci vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 1 Co 42/2013, proti postupu Nejvyššího soudu a proti postupu České advokátní komory, takto :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 1. 3. 2016 byl Ústavnímu soudu doručen návrh navrhovatele ve výše uvedených věcech.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 21. 3. 2016. Od následujícího dne počala navrhovateli běžet lhůta k odstranění vad podání, která uplynula dnem 5. 4. 2016.

Dotazem na Českou advokátní komoru Ústavní soud zjistil, že stěžovatel v nyní rozhodované věci sp. zn. III. ÚS 697/16 nepožádal o ustanovení advokáta pro své zastupování před Ústavním soudem.

Protože navrhovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2016


JUDr. Radovan Suchánek v. r.
soudce zpravodaj