III.ÚS 72/2000 ze dne 2. 3. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
III. ÚS 72/2000
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele J. H., zastoupeného JUDr. V. V., advokátem, o návrhu proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. října 1999, sp. zn. 6 To 531/99, a Okresního soudu v Bruntále ze dne 25. srpna 1999, sp. zn. 3 T 143/98,
t a k t o :


Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel, který dne 3. února 2000 podal ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. října 1999, sp. zn. 6 To 531/99, a Okresního soudu v Bruntále ze dne 25. srpna 1999, sp. zn. 3 T 143/98, tuto odůvodnil pouze odkazem na čl. 36 odst. l a čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, na čl. 6 odst. 1 a 2 Evropské úmluvy o lidských právech, jakož i na čl. 14 odst. 1, 2 Paktu o občanských a politických právech. Současně uvedl, že důvody ústavní stížnosti bude konkretizovat dodatečně.
Podle § 72 odst. 1 písm. a), § 34 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Návrh na zahájení řízení má mj. obsahovat pravdivé vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jakož i další náležitosti, které stanoví zákon. Neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne [§ 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona].
Poněvadž stěžovatel vady návrhu neodstranil, jeho právní zástupce na výzvu soudu, kterou obdržel 15. února 2000, nereagoval a ve lhůtě 10 dnů ústavní stížnost nedoplnil tak, aby návrh obsahoval podstatné náležitosti, bylo rozhodnuto, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. března 2000