III.ÚS 875/16 ze dne 26. 4. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci návrhu navrhovatele Luboše Trojovského, bez právního zastoupení, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. ledna 2015 č. j. 14 Co 517/2014-102 a proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 27. června 2014 č. j. 20 C 340/2013-77, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 15. 3. 2016, se navrhovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 4. 4. 2016. Od následujícího dne počala navrhovateli běžet lhůta k odstranění vad podání, která uplynula dnem 19. 4. 2016.

Protože navrhovatel vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2016


JUDr. Radovan Suchánek v.r.
soudce zpravodaj