III.ÚS 97/2000 ze dne 10. 4. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu navrhovatele J. D., proti rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě ze dne 3. 2. 2000, sp.zn. Nt 114/2000,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 15. 2. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen o den později. Předmětný návrh směřoval proti rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě ze dne 3. 2. 2000, sp.zn. Nt 114/2000, kterým byla na navrhovatele uvalena vazba.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 25. 2. 2000. Konec výše uvedené lhůty připadl na den 26. 3. 2000. Protože tento den připadl na neděli, byl ve smyslu ust. § 122 odst. 3 občanského zákoníka posledním dnem lhůty den 27. 3. 2000.

S ohledem na to, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písmeno a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnout.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2000