IV.ÚS 1021/16 ze dne 16. 5. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu 1) R. R. a 2) R. B., oba toho času ve Věznici Rýnovice, bez právního zastoupení, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. zn. 28 T 12/2012, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 29. března 2016 návrh označený jako "Ústavní stížnost s ustanovením petitu § 512N TŘ", v němž navrhovatelé uvedli, že byli citovaným rozsudkem odsouzeni za zločin podvodu podle § 209 odstavce 1 a odstavce 5 písmene a) trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 7 let do věznice s ostrahou.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti podle ustanovení § 27 a následných zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byli navrhovatelé dopisy ze dne 6. dubna, doručenými každému z nich 8. dubna 2016, vyzváni k odstranění vad podání. Vady byly v dopisech specifikovány a navrhovatelé byli poučeni, že nebudou-li odstraněny ve stanovené lhůtě, Ústavní soud podání odmítne; k odstranění vad podání byla stanovena lhůta 30 dnů.

Jelikož do dnešního dne nebyly vady podání odstraněny, Ústavní soud podání obou navrhovatelů pro tento důvod odmítl podle § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. května 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj