IV.ÚS 1073/16 ze dne 27. 5. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatele J. P., bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 12. 11. 2015, č.j. 11 T 187/2012-1401, a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 2015, č.j. 8 To 536/2015-1418, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 2. 4. 2016, stěžovatel brojí proti výše uvedeným rozhodnutím.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh stěžovatele trpí formálními vadami. Stěžovatel především není zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu přitom fyzickým a právnickým osobám ukládá povinnost, aby byly v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti.

Ústavní soud stěžovatele výzvou ze dne 14. 4. 2016 poučil o nutných náležitostech ústavní stížnosti a vyzval ho k odstranění vad jeho podání. K tomu mu stanovil lhůtu jednoho měsíce od doručení výzvy k odstranění vad. Dále ho Ústavní soud upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

Z doručenky je patrné, že výzva byla stěžovateli doručena dne 14. 4. 2016.

Přestože byl stěžovatel poučen o tom, jaké náležitosti vyžaduje zákon pro podání řádné ústavní stížnosti, vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstranil. Neučinil tak ani do dnešního dne. O prodloužení lhůty k odstranění vad stěžovatel také nepožádal.

Z předchozích řízení o ústavních stížnostech stěžovatele lze přitom zjistit, že stěžovatel volí vadný procesní postup, ačkoli byl Ústavním soudem již vícekrát poučen, jaké náležitosti vyžaduje zákon o Ústavním soudu pro řádné podání ústavní stížnosti a opakovaně byl vyzýván k odstranění vad svých podání (blíže viz např. rozhodnutí ve věci sp. zn. IV. ÚS 3303/13, sp zn. I. ÚS 24/15, sp. zn. I. ÚS 25/15 nebo sp. zn. II. ÚS 380/15; všechna rozhodnutí Ústavního soudu jsou v elektronické podobě dostupná na http://nalus.usoud.cz).

Ústavnímu soudu pro výše uvedené nezbylo než postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a z důvodu nenaplnění formálních podmínek pro podání ústavní stížnosti návrh stěžovatele soudcem zpravodajem mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. 5. 2016


Jaroslav Fenyk v. r.
soudce Ústavního soudu