IV.ÚS 1185/16 ze dne 10. 8. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti Martina Bíny, zastoupeného Mgr. Anetou Novotnou, advokátkou se sídlem v Ústí nad Orlicí, Husova 774, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice ze dne 18. 2. 2016, č. j. 22 Co 342/2015-204, usnesení Okresního soudu ve Svitavách ze dne 13. 11. 2014, č. j. 10 Nc 3822/2009-171, a příkazu soudního exekutora JUDr. Ivana Erbena k úhradě nákladů exekuce ze dne 19. 5. 2011, č. j. 021 EX 3307/09-41, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stížnost ze dne 14. 4. 2016, jíž se stěžovatel domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí - příkazu k úhradě nákladů exekuce a souvisejících usnesení soudů - se odmítá podle § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť Ústavní soud zjistil z veřejně dostupné evidence (http://infosoud.justice.cz), že ve věci byla dne 11. 5. 2016 podána žaloba pro zmatečnost, o které dosud nebylo rozhodnuto; nebyla tudíž splněna podmínka předchozího vyčerpání všech opravných prostředků a ústavní stížnost je v tomto případě nepřípustná.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
Usnesení obsahuje pouze stručné odůvodnění ve smyslu § 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.


V Brně dne 10. srpna 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj