IV.ÚS 1528/16 ze dne 13. 7. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 13. července 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Ing. Jana Vaňka takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

V návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 12. 5. 2016, se navrhovatel domáhal vydání předběžného opatření podle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") a toho, aby mu bylo umožněno "vést řízení před Ústavním soudem bez zastoupení, odlišně od ustanovení § 29 zákona o Ústavním soudu".

Návrh je formulován nesrozumitelně, neobsahuje náležitou skutkovou a ústavněprávní argumentaci, nejsou k němu přiložena napadená rozhodnutí obecných soudů. Navrhovatel není zastoupen advokátem.

Navrhovateli bylo zasláno písemné poučení o náležitostech ústavní stížnosti a byl vyzván, aby ve stanovené 30denní lhůtě odstranil vady podání, zejména, aby si zajistil právní zastoupení pro řízení před Ústavním soudem prostřednictvím zmocněného advokáta.

Výzvu spolu s poučením převzal navrhovatel dne 26. 5. 2016.

Od tohoto data počala navrhovateli běžet stanovená lhůta k odstranění vad a doplnění návrhu.

S ohledem na skutečnost, že navrhovatel do doby vydání tohoto usnesení vady podání neodstranil, ani ho nijak nedoplnil, nezbylo, než podaný návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. července 2016

Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj