IV.ÚS 162/04 ze dne 25. 5. 2005
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Opravné usnesení


Ústavní soud rozhodl dne 21. června 2005 v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného a soudců Pavla Holländera a Jana Musila ve věci ústavní stížnosti K. M., zastoupeného JUDr. J. P., proti potvrzujícímu výroku rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2004, sp. zn. 16 Co 54/2004, rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2003, čj. 25 Cdo 1072/2003-351, potvrzujícímu výroku rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2002, čj. 55 Co 421/2002, 55 Co 422/2002-309, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 20. 5. 2002, čj. 18 C 32/99-282, ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 25. 10. 2002, čj. 18 C 32/99-302, o návrhu stěžovatele na opravu usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2005, čj. IV. ÚS 162/04-31,

takto:

Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 5. 2005, čj. IV. ÚS 162/04-31, se v odůvodnění na straně 2 ve třetím odstavci shora opravuje tak, že namísto zkratky "Kč" za slovy "ve výši 260.000,-" se uvádí zkratka "DM".

Ve zbytku se návrh na opravu odůvodnění odmítá.


Odůvodnění:

Ústavní soud v odůvodnění svého usnesení ze dne 25. 5. 2005 nesprávně uvedl měnu, ve které stěžovatel žaloval o odškodnění za nezákonnosti od roku 1974 do konce roku 1977, když na str. 2 ve třetím odstavci odůvodnění namísto 260 000 DM (německých marek) uvedl 260.000,- Kč. Na tuto skutečnost stěžovatel upozornil v bodě 1. svého návrhu na vydání opravného usnesení ze dne 11. 6. 2005, doručeného Ústavnímu soudu dne 13. 6. 2005.

Podle ust. § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění, pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se v řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení. Z toho důvodu Ústavní soud přiměřeně aplikoval ustanovení § 164 o.s.ř. a rozhodl o opravě odůvodnění svého usnesení, jak shora uvedeno, když v daném případě se jedná o zřejmou nesprávnost v psaní.

Žádostem uvedeným v bodech 2. - 4. stěžovatelova podání ze dne 11. 6. 2005 Ústavní soud nevyhověl, neboť se jedná o pouhou polemiku s důvody usnesení Ústavního soudu; jde tudíž o návrh zjevně neopodstatněný.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.V Brně dne 21. června 2005

Miloslav Výborný
zastupující předseda senátu