IV.ÚS 1908/11 ze dne 11. 8. 2011
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Pavla Rychetského (soudce zpravodaje) o návrhu stěžovatelů Ing. J. R. a E. M., zastoupených JUDr. Eliškou Vranou, advokátkou, se sídlem Na Pankráci 1724, 140 00, Praha 4, na přednostní projednání ústavní stížnosti z důvodu naléhavosti a odložení vykonatelnosti rozsudků Městského soudu v Praze č. j. 64 Co 471/2010-182 ze dne 21. 4. 2011 a Obvodního soudu pro Prahu 5 č. j. 9 C 151/2009-71 ze dne 28. 5. 2010, takto:

I. Ústavní stížnost není naléhavá.

II. Návrh na odložení vykonatelnosti rozsudků Městského soudu v Praze č. j. 64 Co 471/2010-182 ze dne 21. 4. 2011 a Obvodního soudu pro Prahu 5 č. j. 9 C 151/2009-71 ze dne 28. 5. 2010 se zamítá.


Odůvodnění:

V řízení před obecnými soudy byla zamítnuta žaloba stěžovatelů, kterou se domáhali určení, že jsou vlastníky v žalobě blíže vymezených bytových a nebytových jednotek.

Po předběžném posouzení rozhodných skutečností dospěl Ústavní soud k závěru, že odložení vykonatelnosti napadených a ve výroku uvedených rozsudků by nemělo žádný dopad do subjektivních práv stěžovatelů; nemohou tu být pozastaveny (sistovány) účinky těchto rozhodnutí, neboť se jimi neukládá žádná právní povinnost, neodebírají či neomezují oprávnění, resp. výrok, jímž se žaloba zamítá, nemůže být předmětem výkonu rozhodnutí. Výjimku tvoří výrok o náhradě nákladů řízení, zde však Ústavní soud - vzhledem ku provázanosti a akcesoritě hlavních výroků s tímto výrokem vedlejším - k odkladu nepřistoupil.

Naléhavost věci je dána nebezpečím, že pozdějším projednáním mohou vzniknout neodčinitelné či obtížně odčinitelné skutečnosti, resp. později vydané rozhodnutí Ústavního soudu by nebylo způsobilé vyvolat v právní realitě zamýšlené následky.

Ani z tohoto pohledu Ústavní soud názor stěžovatelů nesdílel, a proto o návrhu rozhodl dle ustanovení § 39, § 79 odst. 2, § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 74 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, per analogiam, tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. srpna 2011


Miloslav Výborný v. r.
předseda senátu