IV.ÚS 2333/16 ze dne 1. 8. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu R. B., zastoupeného Mgr. Petrem Šimkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 283, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc ze dne 21. dubna 2016, č. j. 2 To 51/2016-61, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel svým podáním brojí proti rozhodnutí, kterým bylo z podnětu státního zástupce zrušen rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 18. ledna 2016, č. j. 4 T 131/2015-38, a věc byla okresnímu soudu vrácena k novému rozhodnutí. Navrhovatel uvedl, že ve věci mezitím soud prvního stupně znovu rozhodl. Z přiloženého rozhodnutí je patrné, že nově byl navrhovatel shledán vinným a odsouzen rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 20. června 2016, č. j. 4 T 131/2015-183, který navrhovatel napadl ihned po vyhlášení rozsudku odvoláním.

Podle § 75 odstavce 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ve spojení s čl. 87 odstavce 1 písmene d) Ústavy, představuje ústavní stížnost zvláštní procesní prostředek, který je vůči ostatním prostředkům, jež jednotlivci slouží k ochraně jeho práv a svobod, ve vztahu subsidiarity, což znamená, že podmínkou jejího podání je vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odstavec 1 ve spojení s § 72 odstavci 3 a 4 zákona o Ústavním soudu), nejsou-li dány (zvláštní) důvody přijetí ústavní stížnosti.

Rozhodovací činnost Ústavního soudu je tedy primárně zaměřena na přezkum věcí pravomocně skončených, v nichž případný zásah do ústavně zaručených základních práv nebo svobod již nelze napravit odpovídajícími procesními prostředky v rámci řízení samotného. Projednávané řízení dosud neskončilo a Ústavnímu soudu nepřísluší hodnotit neskončené řízení, neboť případná pochybení mohou napravit soudy samy.

Podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene e) zákona o Ústavním soudu proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítl jako nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 1. srpna 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj