IV.ÚS 2538/13 ze dne 24. 9. 2013
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Jiřího Ratvaje, směřujícího proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 29 Cdo 535/2012-164 ze dne 30. května 2013, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze č. j. 6 Cmo 382/2010-132 ze dne 25. listopadu 2011 a proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 28 Cm 183/2005-91 ze dne 30. června 2010, takto:

Návrh se odmítá.Odůvodnění:

Podáním, které (dle jeho obsahu) jako zástupce stěžovatele sepsal a dne 19. srpna 2013 doručil Ústavnímu soudu JUDr. Josef Kunášek, advokát advokátní kanceláře se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 1022/72, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí.

K předmětnému návrhu nebyla přiložena stěžovatelem JUDr. Kunáškovi udělená plná moc k zastupování v řízení o něm, nýbrž pouze plná moc k podání dovolání proti výše uvedeným rozsudkům Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze. Nebylo tak doloženo zastoupení stěžovatele advokátem pro podání ústavní stížnosti.

Dále podle ustanovení § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), k ústavní stížnosti musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, popřípadě také kopie rozhodnutí o odmítnutí mimořádného opravného prostředku z důvodu uvedeného v odstavci 4 téhož paragrafu. Kopie popsaného rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva stěžovatele k ústavní stížnosti přiložena nebyla.

Vzhledem k uvedeným okolnostem byl navrhovatel přípisem ze dne 9. září 2013 zaslaným JUDr. Kunáškovi vyzván, aby uvedené vady návrhu odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 10 dnů od doručení této výzvy. Současně byl navrhovatel poučen o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jeho návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že výzva k odstranění vad návrhu byla JUDr. Kunáškovi doručena dne 10. září 2013. Den následující, tedy dne 11. září 2013, počala běžet lhůta pro odstranění vad návrhu, která skončila dne 20. září 2013. Navrhovatel však ve stanovené lhůtě, ani do okamžiku rozhodnutí Ústavního soudu, vady návrhu neodstranil, ani na výzvu nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, nereagoval.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. září 2013


Vlasta Formánková v.r.
soudkyně zpravodajka