IV.ÚS 2549/16 ze dne 20. 9. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. H., zastoupeného JUDr. Radkem Hudečkem, advokátem se sídlem Poděbradova 1243/7, 702 00 Ostrava, vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2549/16, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2014, sp. zn. 32 T 1/2010, rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 3. 2015, sp. zn. 6 To 89/2014 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2016, č. j. 11 Tdo 1221/2015-225, a ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky N. R., zastoupené JUDr. Radkem Hudečkem, advokátem se sídlem Poděbradova 1243/7, 702 00 Ostrava, vedené pod sp. zn. II. ÚS 2558/16, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2014, sp. zn. 32 T 1/2010, rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 3. 2015, sp. zn. 6 To 89/2014 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2016, č. j. 11 Tdo 1221/2015-225, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2549/16 a sp. zn. II. ÚS 2558/16 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. IV. ÚS 2549/16.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků.

V případě shora uvedených ústavních stížností, směřujících proti stejným rozhodnutím vydaným v rámci téhož trestního řízení, jsou zákonné předpoklady naplněny. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity spojil tyto věci ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. září 2016


Pavel Rychetský v. r.
předseda Ústavního soudu