IV.ÚS 2825/16 ze dne 31. 8. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou o ústavní stížnosti společnosti Flow East a. s. se sídlem v Praze 1, Malé náměstí 144/1, zastoupené Mgr. Radkem Bláhou, advokátem se sídlem v Praze 1, Panská 891/5, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 6. 2016, č. j. 18 Co 111/2016-241, a Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 13. 1. 2016, č. j. 39 C 114/2015-196, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stížnost ze dne 23. 8. 2016, jíž se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí, jimiž jí nebylo přiznáno právo na informace o obsahu dokumentů v souvislosti s obchodním tendrem, se odmítá podle § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť ve věci podala stěžovatelka dovolání, o němž nebylo dosud rozhodnuto. Ústavní soud upozorňuje stěžovatelku, že podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu ve znění od 1. 1. 2013 je ústavní stížnost nepřípustná, pokud nevyčerpala všechny prostředky ochrany práva, což platí i pro mimořádný opravný prostředek, jenž může být odmítnut jako nepřípustný z důvodu závisejících na uvážení rozhodujícího orgánu; stěžovatelka zjevně vycházela ze znění tohoto ustanovení účinného do 31. 12. 2012.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
Toto usnesení obsahuje pouze stručné odůvodnění ve smyslu § 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

V Brně dne 31. srpna 2016

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj