IV.ÚS 2974/16 ze dne 26. 9. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu T. R., bez právního zastoupení, týkajícího se věci Krajského soudu v Praze vedené pod sp. zn. KSPH 64 INS 4303/2016-A-25, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 5. září 2016 návrh, v němž navrhovatel namítá protizákonnost zásahu soudu ve shora uvedené věci. Navrhovatel obesílá Ústavní soud opakovaně, jeho podání však nesplňují náležitosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a to i za situace, kdy byl mnohokrát poučen o náležitostech podání i možnosti jeho odmítnutí podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel i v tomto případě podal vadné podání, je zjevné, že poučovat jej znovu by bylo neefektivní a zbytečné, a proto je namístě bez dalšího odmítnout návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. 9. 2016

Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj