IV.ÚS 3153/16 ze dne 4. 10. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti Bohemia Faktoring, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláňem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2016, č. j. 21 Co 193/2016-231, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 1. 7. 2016, č. j. 21 Co 193/2016-231, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 9. 3. 2016, č. j. 14 EXE 168/2010-161, o zastavení exekuce pro nevykonatelnost exekučního titulu - rozhodčího nálezu vydaného v rozporu s požadavky zákona a s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012. Proti usnesení odvolacího soudu se stěžovatelka jako oprávněná brání ústavní stížností doručenou dne 21. 9. 2016 a navrhuje, aby je Ústavní soud zrušil. Namítá zásah do vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 a do práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který spatřuje v tom, že jí byla uložena povinnost nahradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce. Zastavení exekuce stěžovatelka nezavinila, neboť ke změně judikatury k otázce platnosti rozhodčích doložek daného druhu došlo teprve po jejím zahájení; mimoto nesouhlasí se způsobem vyřízení svých návrhů na změnu v osobě oprávněného a soudního exekutora.

Ústavní stížnost byla podána včas a osobou oprávněnou, přičemž stěžovatelka je zastoupena advokátem v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"); rovněž není nepřípustná ve smyslu § 75 odst. 1 téhož zákona. Ústavní soud je podle čl. 83 Ústavy soudním orgánem ochrany ústavnosti a k zásahu do rozhodovací činnosti obecných soudů je povolán výhradně tehdy, pokud z jejich strany došlo k porušení ústavně zaručených práv nebo svobod. Žádné takové pochybení v dané věci neshledal.

Odvolací soud napadeným usnesením nevykročil z ústavních mantinelů své rozhodovací činnosti; co do konkrétních důvodů Ústavní soud plně odkazuje na závěry svého usnesení sp. zn. IV. ÚS 1431/16, v němž se zabýval obsahově totožnými námitkami stěžovatelky týkajícími se obdobných řízení a v nich vydanými rozhodnutími o nákladech exekuce, jakož i o změně oprávněného či exekutora. Ani v projednávané věci obecné soudy nemohly zasáhnout do ústavně zaručených práv stěžovatelky, pokud jí uložily nahradit náklady exekuce. Byť ke změně judikatury došlo teprve po zahájení exekuce, jednalo se o více let trvající proces, na který stěžovatelka nereagovala, ba naopak předmětnou pohledávku úplatně nabyla, dne 27. 8. 2014 vstoupila do řízení a pokračovala ve vedení exekuce i několik let poté, co bylo vydáno esenciální usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013 a byly zjevné důvody pro zastavení exekuce. Obecné soudy tak legitimně dovodily její procesní zavinění ve smyslu § 89 věty první e. ř.

Na ústavní konformitě rozhodnutí obecných soudů nemohou nic změnit ani tvrzení stěžovatelky týkající se vypořádání jejích opakovaných návrhů na změnu v osobě oprávněného (na základě hromadného postoupení pohledávek na PARADISE ISLAND LIMITED LTD. se sídlem na Seychelách) či na změnu exekutora (podaný v průběhu odvolacího řízení a navrhující pověření soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk). Stěžovatelka se proti těmto dílčím procesním rozhodnutím musí primárně bránit přímo a k tomu určenými procesními prostředky; v této souvislosti lze dodat, že obecné soudy se s návrhy vypořádaly, přičemž ve vztahu ke změně oprávněného je považovaly za účelové, vykazující znaky zneužití práva (ve snaze vyhnout se placení nákladů exekuce).

Na základě výše uvedených důvodů byla ústavní stížnost Ústavním soudem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnuta podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. října 2016


Jaromír Jirsa v. r.
předseda senátu