IV.ÚS 3779/11 ze dne 23. 2. 2012
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 23. února 2012 v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy ve věci návrhu stěžovatele R. H., právně zastoupeného JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátkou se sídlem Krameriova 139, 339 01 Klatovy 1, na vyloučení soudkyň Ústavního soudu Vlasty Formánkové a Michaely Židlické z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3779/11, z důvodu jejich podjatosti, takto:

Soudkyně Vlasta Formánková a Michaela Židlická nejsou z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3779/11 vyloučeny.

Odůvodnění:

I.
Soudkyně Vlasta Formánková a Michaela Židlická jsou členky čtvrtého senátu Ústavního soudu, který bude podle platného rozvrhu práce rozhodovat ve věci ústavní stížnosti, podané stěžovatelem Ústavnímu soudu dne 16. 12. 2011. Ústavní stížnost směřuje proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 10. 2011 č. j. 14 Co 436/2011-91, proti usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 9. 3. 2011 č. j. 77 EXE 23/2011-22 a proti usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 26. 4. 2011 č. j. 77 EXE 23/2011-30 (v petitu ústavní stížnosti je chybně uvedeno, že posledně uvedené rozhodnutí vydal "Krajský soud v Plzni").

Stěžovatel ve svém podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 17. 1. 2012, navrhl, aby jmenované soudkyně byly vyloučeny z projednávání této věci, protože je považuje za podjaté.

Příčinu podjatosti soudkyně Vlasty Formánkové spatřuje navrhovatel v tom, že v dřívější době dlouhodobě působila jako soudkyně na Krajském soudě v Plzni a je bývalou kolegyní soudkyně JUDr. Aleny Polednové, která rozhodovala ve věci sp. zn. 14 Co 436/2011, k níž se zčásti vztahuje podaná ústavní stížnost.

Stěžovatel se dále domnívá, že soudkyně Michaela Židlická, která je v řízení před Ústavním soudem soudkyní zpravodajkou, "by neměla v daném případě současně působit resp. rozhodovat v senátu, který by měl o věci rozhodnout".

II.
K námitkám podjatosti se písemně vyjádřily obě shora jmenované soudkyně.

Soudkyně Vlasta Formánková uvedla, že k předmětné věci, k účastníkům řízení ani k soudkyni Krajského soudu v Plzni dr. Polednové nemá žádný vztah a necítí se být podjatá.

Soudkyně Michaela Židlická uvedla, že k projednávané věci ani k účastníkům řízení nemá žádný vztah a necítí se být podjatá.

III.
Podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Třetí senát Ústavního soudu, rozhodující podle rozvrhu práce Ústavního soudu o vznesených námitkách podjatosti soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické, neshledal žádné podmínky pro použití ust. § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Třetí senát Ústavního soudu vzal v úvahu obsah spisu sp. zn. IV. ÚS 3779/11 a skutečnosti uváděné stěžovatelem a oběma jmenovanými soudkyněmi a dospěl k závěru, že za daného skutkového stavu nemohou vzniknout pochybnosti o nepodjatosti soudkyň. Takové pochybnosti v dané věci by mohly být založeny toliko osobním vztahem konkrétního soudce k určitým osobám zúčastněným na soudním řízení nebo k věci samotné nebo by musely vyplývat z osobního podílu soudce na rozhodování v dřívějším občanskoprávním a exekučním řízení.

Ústavní soud již opakovaně ve svých judikátech vyslovil, že "vztah mezi soudci na jednom pracovišti, vyplývající z jejich vzájemného pracovního styku, nemůže být důvodem pro vyloučení soudců určitého soudu" a že takovým důvodem není ani "pouhá kolegialita vyplývající ze společného výkonu soudcovské funkce u určitého soudu" (viz rozhodnutí ve věcech sp. zn. IV. ÚS 67/04, IV. ÚS 678/05 a v dalších věcech, dostupných v databázi NALUS). Ostatně i judikaturou obecných soudů je zastáván konstantní názor, že pouhý profesionální vztah mezi soudci téhož soudu, spočívající v jejich zařazení na stejném pracovišti, nemůže vést k obecné pochybnosti o možnosti některých z těchto soudců nestranně rozhodnout o opravném prostředku proti rozhodnutí, na kterém se dříve nepodílel (srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 4. 2006 sp. zn. 9 To 32/2006). S tímto názorem se Ústavní soud ztotožňuje.

Stěžovatelova úvaha, že podjatost soudce by mohla spočívat v tom, že takový soudce působí současně jako zpravodaj a zároveň jako člen rozhodujícího senátu, je zcela nelogická a vychází z mylné představy o organizaci práce v soudnictví. Je totiž naopak pravidlem, že soudce zpravodaj je současně členem rozhodujícího senátu; namítané "zdvojení" role nevytváří žádný kolizní vztah a nezakládá žádnou příčinu podjatosti soudce.

Proto bylo rozhodnuto, že soudkyně Vlasta Formánková a Michaela Židlická nejsou vyloučeny z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 3779/11.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. února 2012

Jan Musil v. r.
předseda III. senátu Ústavního soudu