IV.ÚS 474/16 ze dne 31. 3. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou ve věci návrhu M. T., t. č. ve Věznici ve Valdicích, bez právního zastoupení, proti postupu Okresního soudu v Teplicích ve věci vedené pod sp. zn. 4 T 87/2015, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 10. února 2016 žádost navrhovatele o přezkoumání jeho věci. Jelikož však podání navrhovatele nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl vyzván k odstranění vad, dopisem ze dne 18. února 2016, doručeným mu 19. února 2016. Navrhovatel nebyl právně zastoupen (§ 30 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu), neuvedl čeho se svým podáním domáhá (§ 34 odstavec 1 zákona o Ústavním soudu) ani kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí (§ 72 odstavce 3 a 5 zákona o Ústavním soudu). Současně byl poučen, že neodstranění vad ve stanovené lhůtě 30 dnů od doručení výzvy bude mít za následek odmítnutí jeho podání.

Do dnešního dne nebyly vady podání odstraněny, a ani nebyly sděleny případné překážky. Proto nezbylo Ústavnímu soudu než podání navrhovatele odmítnout pro neodstranění vad, podle ustanovení § 43 odstavce 1 písmene a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. března 2016


Jaromír Jirsa v. r.
soudce zpravodaj