IV.ÚS 610/99 ze dne 14. 2. 2000
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti P. K., proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 3. 3. 1998, č.j. 6 T 148/95-58, o změně trestu,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 8. 12. 1999 doručeno podání označené jako "Stížnost", směřující proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 3. 3. 1998, č.j. 6 T 148/95-58, o změně trestu.
Vzhledem k tomu, že podání nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), byl stěžovatel přípisem ze dne 17. 12. 1999 (doručení vykázáno dne 20. 12. 1999) poučen o způsobu a podmínkách pro řízení před Ústavním soudem, a zejména upozorněn na povinnost právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad návrhu, tj. k zaslání plné moci a advokátem sepsaného návrhu v potřebném počtu vyhotovení, mu byla stanovena lhůta 30 dnů, jež uplynula dnem 19. 1. 2000.
Ústavní soud je nucen konstatovat, že do dnešního dne stěžovatel neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu určené, a proto mu nezbylo než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. 2. 2000


JUDr. Pavel Varvařovský
soudce zpravodaj