IV.ÚS 973/21 ze dne 20. 4. 2021
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele nezl. S. H., zastoupeného JUDr. Tomášem Skoumalem, advokátem, sídlem Ulrichovo nám. 737/3, Hradec Králové, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. března 2021 sp. zn. 8 To 16/2021, za účasti Vrchního soudu v Praze, jako účastníka řízení, a Vrchního státního zastupitelství v Praze, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku s tvrzením, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

2. Z ústavní stížnosti a jejích příloh se podává, že rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen "krajský soud") ze dne 6. 1. 2021 č. j. 4 T 9/2020-556 byla, kromě jiného, uložena obžalované M. H. (matce stěžovatele) povinnost zaplatit stěžovateli, jako poškozenému, náhradu nemajetkové újmy ve výši 11 701 465 Kč. Stěžovatele v této trestní věci zastupoval advokát JUDr. Tomáš Skoumal, který byl usnesením Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové ze dne 6. 8. 2020 č. j. 1 KZV 25/2020-47 určen jeho opatrovníkem. Z výroku tohoto usnesení je patrné, že advokát byl určen opatrovníkem podle § 45 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, poškozenému "pro potřeby tohoto trestního řízení ... k výkonu jeho práv, která by jinak byli oprávněni vykonávat jeho zákonní zástupci". Proti rozsudku krajského soudu podala obžalovaná odvolání, na jehož základě Vrchní soud v Praze (dále jen "vrchní soud") rozsudek krajského soudu částečně zrušil, a to ve výroku o povinnosti nahradit nemajetkovou újmu stěžovateli, a stěžovatele odkázal s jeho nárokem na řízení ve věcech občanskoprávních. Kasační výrok odůvodnil zjištěním, že nemajetkovou újmu stěžovatele tvoří podle odůvodnění rozsudku krajského soudu bolestné ve výši 235 465 Kč a ztížení společenského uplatnění ve výši 11 466 000 Kč, avšak krajský soud "ve věci uplatněného nároku na bolestné a nároku na ztížení společenského uplatnění neprovedl žádné dokazování." Toto rozhodnutí vrchního soudu je podle názoru stěžovatelova opatrovníka protiprávní, necitlivé a nespravedlivé.

3. Ústavní soud se předně zabýval splněním procesních předpokladů řízení o ústavní stížnosti a dospěl k závěru, že posuzovaná ústavní stížnost zákonné předpoklady nesplňuje.

4. Ústavní soud připomíná, že řízení o ústavní stížnosti není pokračováním trestního řízení, nýbrž je samostatným specializovaným řízením, jehož předmětem je přezkum napadených soudních rozhodnutí pouze v rovině porušení základních práv či svobod zaručených ústavním pořádkem. Z toho plyne, že je třeba samostatně posuzovat procesní předpoklady řízení o ústavní stížnosti (zahrnujících i procesní podmínky) a účinky procesních úkonů účastníků.

5. Advokát, JUDr. Tomáš Skoumal, podal ústavní stížnost jako "opatrovník" stěžovatele, tj. jeho jménem, přičemž z předložených podkladů Ústavní soud zjistil, že byl opatrovníkem jmenován jen pro potřeby specifikovaného trestního řízení, nikoliv pro podání ústavní stížnosti. Z těchto důvodů nejsou právní účinky podání ústavní stížnosti "přičitatelné" nezl. S. H., ale jen JUDr. Tomáši Skoumalovi; ten však nebyl účastníkem řízení, z něhož vzešel napadený rozsudek.

6. Ústavní soud s ohledem na uvedená zjištění odmítl ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný osobou zjevně neoprávněnou.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2021


Josef Fiala v. r.
soudce zpravodaj