Pl.ÚS 11/16 ze dne 24. 5. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavních stížností stěžovatelů: 1) JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., poslance se sídlem poslanecké kanceláře Šilingrovo náměstí 3, Brno, zastoupeného JUDr. Markétou Vaňkovou, advokátkou se sídlem Poštovská 6, Brno, 2) Mgr. Marka Bendy, zastoupeného JUDr. Petrem Tomanem, advokátem se sídlem Trojanova 12, Praha 2, 3) Ing. Jany Fischerové, CSc., zastoupené doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., advokátem se sídlem Optátova 46, Brno, 4) Mgr. Jiřího Koubka a PhDr. Marka Ženíška, Ph. D., zastoupených doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., advokátem se sídlem Optátova 46, Brno, 5) Miroslavy Němcové, zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, advokátkou se sídlem Poštovská 6, Brno a 6) Martina Novotného, zastoupeného Mgr. Ing. Petrem Konečným, advokátem se sídlem Na Střelnici 1212/39, Olomouc, proti: a) usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. 2. 2016 o ukončení rozpravy ve třetím čtení vládního návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb (sněmovní tisk 513), schválenému hlasováním č. 28 v rámci 37. schůze Poslanecké sněmovny, b) usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. 2. 2016 č. 1068 o vyslovení souhlasu s vládním návrhem zákona o elektronické evidenci tržeb ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, a c) jinému zásahu orgánu veřejné moci spočívajícímu v postupu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který při projednávání vládního návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb zabránil stěžovateli vystoupit v jeho třetím čtení a předložit návrh usnesení k hlasování, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, takto:

Návrhy vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 11/16, Pl. ÚS 12/16, Pl. ÚS 13/16. Pl. ÚS 14/16, Pl. ÚS 16/16 a Pl. ÚS 17/16 se spojují ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. Pl. ÚS 11/16.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 5. 4. 2016 a vedenou pod sp. zn. Pl. ÚS 11/16 stěžovatel JUDr. Pavel Blažek, Ph. D. napadl v záhlaví označená usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna") a postup jejího předsedy, který mu při projednávání vládního návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb (sněmovní tisk 513) zabránil v jeho třetím čtení vystoupit a předložit návrh usnesení k hlasování.

Dne 7. 4. 2016 byly Ústavnímu soudu doručeny stížnosti stěžovatele Mgr. Marka Bendy (vedená pod sp. zn. Pl. ÚS 12/16), stěžovatelky Ing. Jany Fischerové. CSc. (sp. zn. Pl. ÚS 13/16), a stěžovatelů Mgr. Jiřího Koubka a PhDr. Marka Ženíška, Ph. D. (sp. zn. Pl. ÚS 14/16). O den později se se svými stížnostmi na Ústavní soud obrátili stěžovatelka Miroslava Němcová (Pl. ÚS 16/16) a stěžovatel Martin Novotný (Pl. ÚS 17/16). Ústavní stížnosti všech právě uvedených stěžovatelů se po obsahové stránce shodují se stížností vedenou pod sp. zn. Pl. ÚS 11/16. Napadají stejná usnesení Poslanecké sněmovny a stejný postup jejího předsedy. I petity všech ústavních stížností jsou prakticky identické.

Podle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí nebo se týkají týchž účastníků.

Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení podle uvedených zákonných ustanovení všechny výše uvedené věci spojil ke společnému řízení, protože spolu skutkově souvisejí.

Řízení o všech podaných stížnostech bude vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 11/16 a v souladu s rozvrhem práce pro rok 2016 je soudcem zpravodajem v této věci soudce Ludvík David.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. května 2016


Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu