Pl.ÚS 11/24 ze dne 24. 4. 2024
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Josefa Baxy a soudkyň a soudců Lucie Dolanské Bányaiové, Josefa Fialy, Milana Hulmáka, Jaromíra Jirsy, Veroniky Křesťanové, Zdeňka Kühna, Tomáše Lichovníka, Kateřiny Ronovské, Jana Svatoně, Pavla Šámala, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře, Jana Wintra a Daniely Zemanové (soudkyně zpravodajky) o návrhu Okresního soudu v Nymburce, na vyslovení, že ustanovení § 3b odst. 1 a § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, platné a účinné od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, byla v rozporu s ústavním pořádkem, za účasti Parlamentu České republiky, jehož jménem jednají Poslanecká sněmovna a Senát, jako účastníků řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Návrhem podaným podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky a § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, doručeným Ústavnímu soudu dne 27. 3. 2024, se navrhovatel domáhá vyslovení, že ustanovení § 3b odst. 1 a § 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu (dále jen "zákon č. 236/1995 Sb."), ve znění platném a účinném od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, bylo v rozporu s ústavním pořádkem.

2. Podle § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh nepřípustný, pokud Ústavní soud již v téže věci jedná; podal-li návrh oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

3. Dne 15. 2. 2023 byl Ústavnímu soudu doručen návrh Okresního soudu v Mladé Boleslavi, který požaduje mimo jiné, aby Ústavní soud vyslovil, že ustanovení § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2022, bylo v rozporu s ústavním pořádkem. Řízení o tomto návrhu je u Ústavního soudu vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 4/23 a dosud o něm nebylo rozhodnuto.

4. Nyní projednávaný návrh je tudíž v části, v níž se domáhá vyslovení, že ustanovení § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění platném a účinném od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, nepřípustný. Ústavní soud proto návrh v této části podle § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítl.

5. Navrhovatel má dle § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu právo účastnit se řízení vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 4/23 v postavení vedlejšího účastníka.

6. Navrhovatel zároveň v petitu požaduje, aby Ústavní soud vyslovil, že § 4 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění platném a účinném od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, byl v rozporu s ústavním pořádkem. V navrhovatelem vymezeném období však nebyl § 4 součástí zákona č. 236/1995 Sb., neboť byl ke dni 1. 1. 2005 zrušen zákonem č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování. Do zákona č. 236/1995 Sb. byl § 4 doplněn znovu až zákonem č. 18/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 2. 2022. V období vymezeném navrhovatelem (rok 2021) tak nelze posuzovat možný nesoulad § 4 zákona č. 236/1995 s ústavním pořádkem, neboť napadené ustanovení nebylo součástí právního řádu.

7. Ústavní soud proto návrh ve zbývající části shledal podle § 66 odst. 1 zákona o Ústavním soudu nepřípustným a podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu jej odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2024


Josef Baxa v. r.
předseda Ústavního soudu