Pl.ÚS 110/20 ze dne 16. 2. 2021
Obnova řízení po rozsudku ESLP ve věci Tempel proti ČR
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Tomášem Lichovníkem o návrhu R. T., toho času ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Bělušice, zastoupeného Jakubem Křížem, advokátem jako společníkem Lexius advokáti s.r.o. se sídlem Na Podkovce 281/10, Praha 4, na přiznání náhrady nákladů zastoupení státem takto:

Náklady na zastoupení stěžovatele v řízení o povolení obnovy i v obnoveném řízení zcela zaplatí stát.

Odůvodnění

Jelikož soudce zpravodaj návrhu stěžovatele na přiznání náhrady nákladů zastoupení státem zcela vyhověl, není toto usnesení blíže odůvodněno (§ 119 odst. 6 ve spojení s § 83 odst. 2 věta druhá zákona o Ústavním soudu). O celkové výši nákladů právního zastoupení stěžovatele rozhodne soudce zpravodaj po skončení obnoveného řízení samostatným usnesením (§ 84 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. února 2021


Tomáš Lichovník v. r.
soudce zpravodaj