Pl.ÚS 24/16 ze dne 23. 8. 2016
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaroslava Fenyka, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky na zrušení nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), za účasti hlavního města Prahy jako účastníka řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

I.

1. Ústavnímu soudu byl dne 13. 5. 2016 doručen návrh Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen "navrhovatel") na zrušení nařízení hlavního města Prahy č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy). Nařízení bylo schváleno Radou hlavního města Prahy dne 15. 7. 2014 a zveřejněno ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy pod č. 11/2014 (též "Sb. hl. m. Prahy") bylo dne 31. 7. 2014. Účinnosti nabylo dne 1. 10. 2014.

2. Navrhovatel požadoval zrušení nařízení z důvodu nezákonnosti jeho přijetí a pro tvrzený rozpor jeho obsahu se zákonem.

3. Dne 27. 7. 2016 byl Ústavnímu soudu doručen přípis navrhovatele, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu a s tím spojený návrh na zastavení řízení. Tento úkon odůvodnil navrhovatel tím, že dne 27. 5. 2016 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1299 nařízení č. 10, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby (pražské stavební předpisy). Toto nařízení v § 86 současně ruší nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, jež je předmětem tohoto řízení. Uvedené nařízení č. 10 bylo zveřejněno ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy dne 30. 5. 2016 pod č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy a nabylo účinnosti 1. 8. 2016.

II.

4. Ústavní soud konstatuje, že procesní úkon navrhovatele, kterým vzal svůj návrh zpět, není pro danou věc rozhodný, neboť zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dál jen "zákon o Ústavním soudu"), zpětvzetí návrhu v řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů podle ustanovení § 64 a násl. zákona o Ústavním soudu nepřipouští (srov. např. usnesení sp. zn. Pl. ÚS 36/13, Pl. ÚS 12/04 a další).

5. Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu však platí, že jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem, řízení se zastaví.

6. Ústavní soud proto nahlédnutím do nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy sám ověřil, že celé nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy bylo novým nařízením č. 10 ze dne 27. 5. 2016 skutečně zrušeno. Na základě této skutečnosti pak dospěl k závěru, že je splněna podmínka ustanovení § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu a řízení o návrhu na zrušení nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2016


Pavel Rychetský, v. r.
předseda Ústavního soudu