Pl.ÚS 40/23 ze dne 11. 10. 2023
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Josefa Baxy a soudkyň a soudců Josefa Fialy, Veroniky Křesťanové, Tomáše Lichovníka, Kateřiny Ronovské (soudkyně zpravodajka), Jana Svatoně, Pavla Šámala, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře, Jana Wintra a Jiřího Zemánka o návrhu Okresního soudu Plzeň-město na vyslovení, že ustanovení § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 587/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2022, bylo v rozporu s ústavním pořádkem, za účasti Parlamentu České republiky, jehož jménem jednají Poslanecká sněmovna a Senát, jako účastníků řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

1. Návrhem podaným podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky a § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, doručeným Ústavnímu soudu dne 15. září 2023, se navrhovatel domáhá vyslovení, že ustanovení § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 587/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2022, bylo v rozporu s ústavním pořádkem.

2. Podle § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh na zahájení řízení nepřípustný, týká-li se věci, v níž Ústavní soud jedná; podal-li jej oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

3. Situace předvídaná uvedeným ustanovením nastala i v dané věci, neboť již 15. února 2023 byl Ústavnímu soudu doručen návrh Okresního soudu v Mladé Boleslavi na zrušení § 4 zákona č. 236/1995 Sb., v platném znění, a čl. II. zákona č. 18/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., a na vyslovení, že ustanovení § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2022, je v rozporu s ústavním pořádkem. Řízení o tomto návrhu je u Ústavního soudu vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 4/23 a dosud o něm nebylo rozhodnuto.

4. Nyní projednávaný návrh je tudíž nepřípustný, a Ústavní soud jej proto odmítl podle § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu.

5. Navrhovatel má dle § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu právo účastnit se řízení vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 4/23 v postavení vedlejšího účastníka. Toto postavení vede mimo jiné k tomu, že Ústavní soud v uvedeném řízení posoudí oba návrhy v plném rozsahu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. října 2023


Josef Baxa v. r.
předseda Ústavního soudu