Pl.ÚS 6/24 ze dne 27. 3. 2024
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Josefa Baxy a soudkyň a soudců Lucie Dolanské Bányaiové, Josefa Fialy, Milana Hulmáka, Jaromíra Jirsy, Veroniky Křesťanové (soudkyně zpravodajka), Zdeňka Kühna, Kateřiny Ronovské, Jana Svatoně, Pavla Šámala, Vojtěcha Šimíčka, Davida Uhlíře a Jana Wintra o návrhu Okresního soudu v Ostravě na zrušení § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 587/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2022, za účasti Parlamentu České republiky, jehož jménem jednají Poslanecká sněmovna a Senát, jako účastníka řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Navrhovatel podal dne 7. března 2024 Ústavnímu soudu návrh podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky a § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

2. V návrhu bylo uvedeno, že navrhovateli je známo, že se u Ústavního soudu vede řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 4/23 o návrhu, s nímž se ztotožňuje, avšak míní předestřít další argumenty. Navrhovatel své podání uzavřel tak, že navrhuje zrušit zákon č. 587/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 587/2020 Sb.").

3. Ústavní soud vyzval navrhovatele, aby upřesnil, zda navrhuje zrušit zákon č. 587/2020 Sb., nebo míní shodně jako Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 4/23 navrhnout, aby Ústavní soud vyslovil, že § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 587/2020 Sb., byl neústavní.

4. Navrhovatel svým přípisem ze dne 15. března 2024 upřesnil, že navrhuje, aby Ústavní soud zrušil § 3b odst. 1 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2022.

5. Ustanovení, jehož zrušení se navrhovatel domáhá, bylo s účinností od 1. února 2022 zrušeno zákonem č. 18/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Podle § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu platí, že jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbydou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem, řízení se zastaví.

7. Podle judikatury Ústavního soudu v případech, kdy pozbyl platnosti zákon (ustanovení), který bude obecný soud i nadále aplikovat, nemusí procesní důsledek zastavení řízení nastat, pakliže trvá význam ústavněprávního posouzení pro řízení před obecným soudem a navrhovatel původní návrh na zrušení ustanovení změní na návrh, jímž se bude domáhat (toliko) vyslovení jeho protiústavnosti. Za tohoto předpokladu může být návrh (ve změněné podobě) věcně projednán (srov. např. usnesení sp. zn. Pl. ÚS 34/10 ze dne 27. března 2012, Pl. ÚS 31/08 ze dne 12. prosince 2012 a sp. zn. Pl. ÚS 37/10 ze dne 18. prosince 2012).

8. V minulosti v řízení vedeném pod sp. zn. Pl. ÚS 36/13 postupoval Ústavní soud tak, že navrhovatele vyzval, zda trvá na svém petitu znějícím na zrušení zákona (srov. usnesení sp. zn. Pl. ÚS 36/13 ze dne 21. ledna 2014, body 8 a 12 odůvodnění) a k zastavení řízení přistoupil až potom, co navrhovatel petit neupravil.

9. V nynější věci přistoupil Ústavní soud k zastavení řízení bez (další) výzvy. Navrhovatel byl totiž již dříve vyzván k odstranění vad návrhu a byl výslovně tázán, zda navrhuje vyslovení neústavnosti zákonného ustanovení. To však nenavrhl (navrhl zrušení zákonného ustanovení, které pozbylo platnosti). Ústavní soud zohlednil též to, že ve zmiňované věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 36/13 došlo k pozbytí platnosti předpisu až v průběhu řízení před Ústavním soudem a bylo tak třeba reagovat na situaci, kterou navrhovatel nemohl předvídat v době podání návrhu. Konečně pak Ústavní soud vzal v úvahu rovněž skutečnost, že pokud by navrhovatel petit upravil tak, že by se domáhal vyslovení neústavnosti předmětného ustanovení, bylo by nutno jeho návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu pro překážku litispendence, neboť o takovém návrhu již Ústavní soud jedná pod sp. zn. Pl. ÚS 4/23.

10. Z uvedených důvodů Ústavní soud řízení podle § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. března 2024


Josef Baxa v. r.
předseda Ústavního soudu