Pl.ÚS 9/05 ze dne 14. 4. 2005
 
Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu
 
Ústavní soud rozhodl dne 14. dubna 2005 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu Městského soudu v Brně na zrušení části zákona č. 427/2003 Sb., kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony a části zákona č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky, takto:

Návrh se v části, kterou se navrhuje zrušení části zákona č. 427/2003 Sb., odmítá.

Odůvodnění

Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 2. 3. 2005, se navrhovatel domáhá zrušení:
a) části zákona č. 427/2003 Sb., kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony, a to konkrétně v části týkající se jedné poloviny dalšího platu soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu za druhé pololetí roku 2004 [ustanovení § 2 ve vztahu k ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 427/2003 Sb.],
b) části zákona č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky, a to konkrétně § 1 písm. h) tohoto zákona.

Ústavní soud přezkoumal podmínky projednání návrhu a zjistil, že ve věci uvedené sub a), tj. v otázce návrhu na zrušení části zákona č. 427/2003 Sb., bylo před Ústavním soudem, na základě návrhu téhož soudu doručeného dne 26. 8. 2004, zahájeno řízení vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 43/04.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh nepřípustný v případě, že Ústavní soud již v téže věci jedná. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť oba návrhy jsou obsahově shodné. Za tohoto stavu Ústavní soud konstatuje, že řízení ve věci výše uvedené sub a) brání překážka věci zahájené.

Proto Ústavní soud mimo ústní jednání návrh Městského soudu v Brně odmítl podle § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, v té části, která se vztahuje k návrhu na zrušení části zákona č. 427/2003 Sb., jako návrh nepřípustný.

Protože nepřípustný návrh byl v dané věci podán oprávněným navrhovatelem v souladu s ustanovením § 64 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, má oprávněný navrhovatel podle § 35 odst. 2 in fine zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2005